ជីនជីយូហ្វាង

បទពិសោធន៍ផលិតកម្មរយៈពេល ១៦ ឆ្នាំ

បំពង់ខ្យល់ផ្ទុះឡចំហាយ